ABC model emocionalnog poremećaja

ABC model emocionalnog poremećaja je ključni deo REBT teorije i prakse. U REBT-u, svaki problem se sagledava kroz ABC model.

ABC model emocionalnog poremećaja je šema koja pokazuje na koji način naši misaoni procesi dovode do emocionalnih poremećaja.

More...

STRUKTURA ABC MODELA:

A – (eng. Activating event) Aktivirajući događaj je bilo koji događaj, iskustvo, misao, sećanje, senzacija... na koje osoba reaguje. Aktivirajući događaj može biti ono što se dogodilo, ono što se događa ili što će se dogoditi, a što sprečava osobu u ostvarenju njenih ciljeva.

B – (eng. Beliefs) Sistem uverenja se sastoji iz dva dela, iz racionalnih i iracionalnih uverenja.

C – (eng. Consequences) Posledice u vidu emocija i ponašanja, koje mogu biti zdrave (funkcionalne) emocije i ponašanja ili nezdrave (disfunkcionalne) emocije i ponašanja.

Prema ABC modelu, C ne sledi iz A, tačnije, sam događaj ne uzrokuje pojavu emocija i ponašanja, već emocije i ponašanja zavise od B, sistema uverenja. U određenim situacijama mi ne reagujemo uvek svi isto, već naša reakcija na događaje zavisi od našeg pogleda na taj događaj i od našeg sistema uverenja.

Dakle, na pojavu negativnog aktivirajućeg događaja (osoba procenjuje taj događaj kao negativan jer događaj sprečava osobu u ostvarenju njenih ciljeva), osoba ima IZBOR kako će reagovati. Njena reakcija na negativni aktivirajući događaj zavisi od njenog sistema uverenja i u skladu sa time može reagovati zdravim ili nezdravim emocijama i ponašanjima.

Ako se vodi racionalnim uverenjima doživljavaće zdrave negativne emocije i funkcionalna ponašanja, a ako se vodi iracionalnim uverenjima doživljavaće nezdrave negativne emocije i disfunkcionalna ponašanja.

Evo kako to šematski izgleda:

About the Author Aleksandra Crvenić Pacek

Po zanimanju sam master pedagog, Shema psihoterapeut i REKBT psihoterapeut. Bavim se individualnom Shema i REKBT psihoterapijom odraslih, ali u svom radu primenjujem i znanja iz drugih modaliteta poput Telesne psihoterapije, DBT, CFT, ACT, itd. Više o meni možete pročitati ovde.